תקנון סדנאות בישול – דורות

תקנון סדנאות בישול – דורות

כללי

 1. מוצרי שום ותיבול דורות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: "דורות") מכריזה על סדרה של סדנאות בישול מקוונות ללא עלות (להלן: "הפעילות").   

 2. הפעילות פתוחה לכל הגולשים/משתתפים באשר הם, בכפוף להוראות תקנון זה.

 3. עצם הרישום לפעילות באתר דורות ו/או ההשתתפות בפעילות מבטאת ומהווה הסכמה לתקנון זה על כל האמור בו וכן לתקנון אתר דורות על כל האמור בו והגולש המשתתף בפעילות (להלן: "המשתתף") מאשר ומצהיר בזה, כי הוא מסכים לתקנון זה ותקנון אתר דורות וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי דורות הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות, לרבות במקרים של  טעות ו/או תקלה. מובהר כי גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או אפליקציה בהם תערך הפעילות המקוונת לפי בחירת דורות (כגון ZOOM) (להלן: "הפלטפורמה") ו/או צפייה בסדנה מבטאת ומהווה הסכמה מצדו של כל גולש (גם אם אינו משתתף) לתנאי תקנון זה וכן לתנאים הנפרדים של הפלטפורמה. אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה ו/או לתנאי אתר דורות ו/או לתנאי הפלטפורמה, כולם או חלקם, הינך מתבקש לצאת מהם ולא לעשות בהם כל שימוש.

 4. דורות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי התקנון בכל מועד שהוא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם באתר דורות.

 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין כל פרסומים אחרים, למעט הודעה על שינוי תנאי התקנון, יגברו הוראות תקנון זה.

 6. תנאים אלה כתובים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד והם כולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים, לפי המקרה.

הפעילות 

 1. הפעילות תערך במועדים שיפורסמו באתר האינטרנט של דורות. דורות רשאית להאריך או לקצר את תקופת הפעילות, להוסיף או לבטל סדנאות, על פי שיקול דעתה, והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לשינוי היקף או מועדי הפעילות כאמור.

 2. מספר המשתתפים בפעילות מוגבל והינו על בסיס מקום פנוי, לפי שיקול דעת דורות.

 3. על מנת להשתתף בפעילות, על המשתתף להירשם לפעילות באתר דורות ולהסכים לתקנון זה, לתקנון אתר דורות ולתנאי הפעילות כפי שיופיע באתר בכל עת.  

 4. ההשתתפות בפעילות של קטין מתחת לגיל 18, מותנית באישורם ובהסכמתם של הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו להשתתפותו ולתנאי תקנון זה על כל חלקיו.

 5. דורות רשאית, מבלי לספק נימוק, למנוע השתתפותו של גולש כלשהו בפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הצהרות והתחייבויות המשתתף

 1. מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

  1. ידוע לו כי הפעילות כרוכה בהפעלת מצלמת וידאו ו/או מיקרופון מצד המשתמש וכל וידאו, צילום, קול, מידע, טקסט, גרפיקה וכל חומר אחר שיועבר על ידי המשתמש במסגרת הפעילות הוא באחריותו הבלעדית של שולח המידע. 

  2. כל וידאו, צילום, מסר, מידע, טקסט, תמונה, גרפיקה ו/או חומר אחר שיועבר על ידו מכיל מידע חוקי בלבד ואיננו מכיל (א) תוכן המזהה אישית אנשים אחרים ו/או תמונה של אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או תמונתם; (ב) תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס; (ג) תוכן העלול להטעות צרכן; (ד) תוכן המפר זכויות קנייניות של אחרים; (ה) תוכן הנוגע לאחר שהוא קטין והמזהה אותו, את פרטיו האישיים או את מענו ודרכי ההתקשרות עימו; (ו) תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ונדלים (vandals), יישומים מזיקים (malicious applications) וכיו"ב; (ז) תוכן שיש בו, או מעודד, גזענות או אפליה פסולה; (ח) תוכן האסור על פי דין ו/או שהושג מביצוע פעולות שלא כדין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף לא יעלה/ישגר/יחשוף לפלטפורמה כל וידאו, צילום ו/או חומר שהנו בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם, מכיל חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל ו/או עלול לפגוע ו/או להטריד משתתפים ו/או גולשים אחרים ו/או להפר הוראת כל דין ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו (להלן: "תכנים אסורים"). דורות שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה בעקבות העלאת/חשיפת תכנים אסורים.

  3. השתתפות בפעילות מהווה מתן רישיון בלתי חוזר, עולמי ובלתי מוגבל בזמן, לדורות ולמי מטעמה להשתמש בהקלטת הסדנה (לרבות הוידאו/צילום/קול שמשתף המשתתף) בכל אופן שיראו לנכון, על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתתף, לרבות במסגרת שילובו בפרסומות, העברתו לצדדים שלישיים ומתן רישיונות משנה בזכויות על פי רישיון זה. לדורות ניתנת הרשות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להציג לציבור, לעבד, לערוך, לשנות, לשלב בתוך פרסומות ולהשתמש בהקלטה בכל דרך נוספת, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות כתובה, במדיה דיגיטאלית ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות סלולארית, ובכל אמצעי מדיה אחר. דורות ו/או מי מטעמה לא יחויבו בתשלום עמלה ו/או תמורה ו/או תמלוגים מכל מין וסוג, בגין ובקשר עם השימוש והמעשים כאמור, אף אם יפיקו הכנסה ו/או כל תמורה ישירה או עקיפה, בגין השימוש שעשו בפעילות (לרבות כל טקסט ו/או וידאו ו/או צילום).

פטור מאחריות

 1. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. דורות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא ישאו בכל אחריות שהיא לאבדן, הפסד, הוצאה ו/או נזק, ישיר או עקיף, לרבות נזק לגוף או לציוד, נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, פיצויים בגין הפסד עסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי ופגיעה במוניטין), שיגרמו למי מהמשתתפים והקשור, במישרין או בעקיפין, לפעילות.

 2. הסדנה נועדה להסביר את הליכי ההכנה ואת המתכונים בהם נעשה שימוש, והבישול עצמו הוא באחריות בלעדית של המשתתף. המשתתף מתחייב לעשות שימוש זהיר ובטוח במתקנים ובציוד בהם הוא עושה שימוש לצורך הפעילות, תוך נקיטה בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע פגיעה בגוף או ברכוש. המשתתף אחראי להימצאות מטף כיבוי אש תקין בקרבת מקום. 

 3. המשתתף מצהיר כי דורות אינה אחראית לבטיחות המשתתף, כי המתקנים והציוד בהם המשתתף עושה שימוש בקשר לפעילות הינם תקניים, בטוחים ומתאימים לשימוש לצורך הפעילות, וכי בידיו פוליסות ביטוח המכסות את הסיכונים הגלומים בהשתתפות בפעילות.  

 4. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולמי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי דורות בכל הקשור והמתייחס לפעילות ו/או להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה.

 5. הפעילות כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולכן ייתכנו מגבלות, הפסקות, טעויות, שיבושים, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. למשתתף לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לו עקב האמור. 

 6. דורות אינה אחראית לתגובות ו/או להתייחסויות שתתקבלנה ו/או לשימוש כלשהו שיעשה במידע שהועלה על ידי המשתתף לפלטפומרה, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור כנגד דורות ו/או מי מטעמה.

 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בפעילות הינה לצורכי הנאה, כי עלולות ליפול טעויות בפעילות וכי בכל מקרה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בפעילות לא תקים לכל גולש ו/או משתתף ו/או מי מטעמם כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ניהולה ו/או כל הכרוך בה.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיו"ב בכל הנוגע לשם "דורות", למוצרי דורות, למתכונים של דורות, לסימני המסחר של דורות וכיו"ב, עיצוב, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים, איורים, תמונות וצליל הנם בבעלות דורות בלבד, או במקרה בו הוצגו בפלטפורמה על ידי צדדים שלישיים – קניינם של צדדים שלישיים אלה בלבד, ולמשתתף לא תהיה בהם זכות כלשהי. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע כמפורט לעיל ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע כמפורט לעיל ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת דורות.

פרטיות

 1. מידע, וידאו, צילום ו/או קול שיפרסם או יחשוף המשתתף בפלטפורמה יהיו חשופים לכל ודורות ממליצה למשתתף לנקוט זהירות בפרסום או חשיפת פרטים אישיים בפלטפורמה. דורות לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו או יחשפו על ידי המשתתף.

 2. דורות רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתתף במהלך או לקראת הפעילות ובמידע שייאסף על ידה לעניין דפוסי השימוש של המשתתף, בהתאם לתקנון אתר דורות. דורות תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת הצטרפותו לפעילות בהתאם להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והמשתתף נותן את הסכמתו לשימוש זה, ובכלל זה לצורך יצירת הקשר עם המשתתף (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע לצדדים שלישיים. 

תנאים נוספים

 1. דורות רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה, בהודעה אשר תתפרסם באתר דורות. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.

 2. הפלטפורמה אינה בשליטת דורות ואינה מכוסה על ידי תנאי הפרטיות של אתר דורות. דורות אינה אחראית לנוהלי הגנת הפרטיות או לתוכן של הפלטפורמה ו/או אתרי צד שלישי, לשימוש בהם ו/או להסתמכות עליהם.

סמכות שיפוט והדין החל

 1. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. 

אני מסכים לתקנון הפעילות ופוטר את דורות מכל טענה , דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפעילות, בלא יוצא מהכלל.

newsletter

עוד לא מתבלים איתנו?
הצטרפו עכשיו לניוזלטר שלנו וקבלו: מתכונים טעימים (וקלים!) רעיונות מעולים (שמקלילים) ומלא זמן פנוי לדברים שבאמת חשובים