תקנון פעילות גולשים – שבועות

תקנון פעילות דורות – "חוברת מתכונים לשבועות – המנה הפשוטה ביותר"

 

1 .הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה" דורות מוצרי שום ותיבול.

"משתתף" או

"משתתף במבצע"

אדם העונה על כל אלה במצטבר: )1 )אזרח ישראל; )2 )מעל

השתתף 30.5.2020-ל 26.5.2020 שבין בתאריכים( 3( 18 גיל

בפעילות " חוברת מתכונים לשבועות – המנה הפשוטה ביותר ".

 

"המבצע" או

"האחריות המורחבת"

 

הגולשים יצטרכו לבשל את המנה שהם הכי אוהבים מהחוברת המתכונים שייצרנו לשבועות, המנה הכי מפתיעה תזכה את הגולש במארז מוצרי דורות, מתנה.

"התקנון" או

"תקנון המבצע"

"הודעה מפסיקה"

תקנון זה כפי שיתכן ויעודכן מעת לעת על ידי החברה ולפי

שיקול דעתה הבלעדי.

הודעה של החברה, באתר האינטרנט שלה ו/או בדף אתר

הפייסבוק שלה, בדבר סיום מיידי של הרשמה למבצע.

 

2 .כללי

1.2 .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים

אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות באתר האינטרנט של החברה ו/או בדף

הפייסבוק של החברה ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר

שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2 .תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן

התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט של החברה ובדף

הפייסבוק שלה. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן

שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

3.2 .לא ניתן לערער על קביעת החברה לעניין היות אדם עונה להגדרת "משתתף"

ו/או על אבחנת החברה לעניין מצבו הטכני של מכשיר סלולארי וקביעות

ואבחנות אלה תהיינה סופיות ומוחלטות ואין אחריהן דבר.

4.2 .בתקנון המבצע השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה

בלשון נקבה ו/או רבים.

 

3 .ההשתתפות במבצע

1.3 .השתתפות במבצע נתונה לעונים להגדרות משתתף בלבד, קרי אזרח ישראל מעל

30.5.2020-ל 26.5.2020 שבין בתאריכים בפעילות שהשתתף 18 גיל

2.3 .בעצם הרישום האמור לעיל מצהיר המשתתף כי קרא במלואו את התקנון והוא

מסכים לכל תנאיו.

3.3 .יובהר כי האחריות על מסירת פרטים נכונים, באופן מדויק ומלא, חלה אך ורק

על המשתתף והחברה לא תאשר כמשתתף מי שמילא פרטים לא נכונים ו/או לא

מלאים.

 

4 .הצהרות והתחייבויות המשתתף

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר

ומתחייב כלפי החברה כי:

1.4 .כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

2.4 .הוא יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את

מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן,

בגין כל נזק )לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי

רווחים ופגיעה במוניטין(, הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות

משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או

מחדל הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

 

 

5 .שונות

1.5 .בהשתתפותו בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי קרא

את תקנון המבצע וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא

את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

2.5 .בכל מקרה שיוכח כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה מנעה מאדם

מלהשתתף במבצע ו/או מלהיות מוגדר כמשתתף, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי

אותו אדם לאחריות מורחבת לשנה, על פי תנאי האחריות המורחבת הנקובים

בתקנון זה.

3.5 .הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות

השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

newsletter

עוד לא מתבלים איתנו?
הצטרפו עכשיו לניוזלטר שלנו וקבלו: מתכונים טעימים (וקלים!) רעיונות מעולים (שמקלילים) ומלא זמן פנוי לדברים שבאמת חשובים