תקנון פעילות דורות

חברת מוצרי שום ותיבול דורות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, קיבוץ דורות, ד.נ. חוף אשקלון, 79175 (להלן :"עורכת
הפעילות" ו/או "החברה" ו/או "דורות") עורכת פעילות כמפורט להלן בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
.1 כללי
.1.1 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל ההשתתפות בפעילות (כהגדרתה להלן).
.1.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר
לפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
.1.3 עורכת הפעילות רשאית במהלך הפעילות לעדכן את התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין בעמוד הפעילות
בכתובת כפי שתפורט בתקנון זה.
.1.4 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.
.2 הפעילות
.2.1 עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או לבטלה, מכל
סיבה שהיא, ובלבד שלא תפגענה זכויות המשתתפים שכבר נטלו חלק בפעילות.
.2.2 הפעילות תיערך מיום 11.1.2024 עד ליום 15.1.2024 (להלן: "תקופת הפעילות") במימון עורכת
הפעילות ויעלה בדף האינסטגרם של ליאור משיח (קישור לדף האינסטגרם:@lioroooosh ; להלן: "
ליאור משיח"). [לדורות: נא לצרף קישור לדף האינסטגרם של ליאור משיח]
.2.3 במסגרת הפעילות, עורכת הפעילות תפרסם מתכון לממולאים (להלן: "המתכון") אשר יעלה אצל ליאור
משיח. המתכון יכלול פעילות בה מתבקשים המשתתפים לצלם, לתייג בסטורי את עורכת הפעילות
(@dorotsimplycook (ואת ליאור משיח ולהעלות את מתכון הממולאים שלהם לאינסטגרם.
.2.4 שלושה (3) משתתפים אשר יכינו את מנת הממולאים אשר הנראות שלה הכי קרובה למקור והכי אסתטית
יזכו בצידנית הכוללת את מוצרי דורות.
.2.5 הפעילות נערכת בשיתוף ממומן של דורות.
.3 כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות בה
.3.1 הפעילות היא לחברי המועדון הרשומים באתר האינטרנט של דורות (בכתובת:
.בלבד")) האינטרנט אתר ":להלן (/https://www.dorot.co.il
.3.2 ההשתתפות בפעילות של קטין מתחת לגיל ,18 מותנית באישורם ובהסכמתם של הוריו או האפוטרופוס
החוקי שלו להשתתפותו ולתנאי תקנון זה על כל חלקיו.
.3.3 דורות רשאית, מבלי לספק נימוק, למנוע השתתפותו של גולש כלשהו בפעילות, על פי שיקול
דעתה הבלעדי.
.3.4 תנאי ההשתתפות המפורטים לעיל הינם תנאים מחייבים להשתתפות בפעילות, ואי עמידה בתנאי
ההשתתפות תשלול מהמשתתפים את הפרס המתואר בתקנון זה להלן.
(סעיפים 3.1-3.4 ביחד להלן: "תנאי ההשתתפות")
.3.5 בביצוע הפעילות של המשתתפים המתוארת לעיל יהיה משום אישור והצהרה של כל משתתף, כי הוא לא
פוגע בפרטיות או בכבודו של צד ג', ובאחריותו הבלעדית של כל משתתף, כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו
כל טענה, דרישה או תביעה כנגד כך והוא יהיה אחראי לכל דרישה או תביעה שתוגש נגד עורכת הפעילות
בעניין זה. עורכת הפעילות אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עלול להיגרם למשתתפים כתוצאה
מהשתתפותם בפעילות.
.3.6 המשתתפים מתחייבים להימנע מכל פגיעה בזכויות קנייניות ו/או אחרות של כל גורם שלישי כלשהו. עורכת
הפעילות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר השתתפות של משתתף מכל טעם שהוא וזאת אף מבלי
להודיע למשתתף על כך.
.3.7 משתתף אשר לא עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה, לא יהא זכאי לפרס. עורכת הפעילות שומרת לעצמה
את הזכות לפסול כל משתתף שעל פי שיקול דעתה הבלעדי הפר סעיף כלשהו של תקנון זה.
.4 הפרסים וכללי הזכייה בהם
.4.1 ביום 15.1.2024 תיסגר הפעילות ומבין המשתתפים אשר עמדו בתנאי ההשתתפות, שלושה (3) משתתפים
(להלן: "שלושת הזוכים") אשר יכינו את מנת הממולאים הכי קרובה למקור והכי אסתטית יזכו בצידנית
הכוללת את מוצרי דורות (להלן: "הפרס").
-2-
.4.2 ההודעה על הזכייה והפרסום אודות שלושת הזוכים יעשו בימים 17-18.01.2024 בדפי האינסטגרם של
ליאור משיח ועורכת הפעילות.
.4.3 באחריות המשתתפים לעקוב אחרי ליאור משיח ועורכת הפעילות באינסטגרם ולהיות זמינים בצ'אט הפרטי
באינסטגרם על מנת לתת פרטי קשר למשלוח הפרס.
.4.4 כאמור לעיל, הפרס יינתן לשלושה זוכים אשר יבחרו ע"י השופטות והשופטים של דורות.
.4.5 דורות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את הפרסים בכל מועד שהוא, לפי שיקול דעתה הבלעדי,
בהודעה אשר תתפרסם באתר.
.4.6 למשתתפים לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי דורות בדבר טיב הפרסים, איכותם ו/או
הכמות.
.4.7 הפרסים יחולקו בתום הפעילות. על מנת לקבל את הפרסים על הגולשים ו/או המשתתפים להזין את פרטיהם
באופן מלא באתר האינטרנט. מובהר כי חלוקת הפרסים לקטין מתחת לגיל 18 מותנית באישורם ובהסכמתם
של הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו.
.4.8 לדורות תעמוד הזכות לפרסם את שמות הזוכים והתמונות הזוכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אמצעי
תקשורת ובכל רשת חברתית.
.4.9 תוצאות הפעילות, כפי שיקבעו ע"י דורות, הנן סופיות ולא ניתן לערער עליהן.
.4.10 למען הסר כל ספק יובהר, כי לא ניתן יהיה להמיר את הפרס בכל פרס ו/או תמורה אחרת.
.4.11 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לדורות ו/או מי מטעמה לא תהא כל מחויבות ו/או אחריות בכל צורה שהיא
כלפי הזוכה לאחר מסירת הפרס לזוכה לרבות בגין אובדן הפרס, גניבתו ושלמותו, ולא תשמע ו/או תתקבל
כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד דורות ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
.4.12 במקרה בו זוכה לא אותר מכל סיבה שהיא, תוך 7 ימים ממועד ניסיון יצירת קשר עמו בצ'אט הפרטי
באינסטגרם להודעה על זכייתו תהא עורכת הפעילות זכאית לבטל את הזכייה ו/או לעשות בפרס כראות
עיניה, לרבות בחירת זוכה חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ולא תשמע או תתקבל כל
טענה מצד הזוכה או כל משתתף אחר לעניין זה כנגד עורכת הפעילות.
.4.13 דורות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שפעל תוך כדי מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין או
שאינו על פי הוראות תקנון זה, מכל בחינה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי.
.5 מידע ופרטים
למידע ולפרטים נוספים לרבות שאלות בכל עניין הקשור לפעילות ניתן לפנות בכתב לשירות באתר
האינטרנט.
.6 הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כדלקמן:
.6.1 ידוע לו כי כל צילום, מידע, טקסט, גרפיקה וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לקישור בצורה פרטית הוא
באחריותו הבלעדית של שולח המידע.
.6.2 כל צילום, מסר, מידע, טקסט, תמונה, גרפיקה ו/או חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו מכיל מידע חוקי
בלבד ואיננו מכיל (א) תוכן המזהה אישית אנשים אחרים ו/או תמונה של אנשים אחרים, מבלי שנתנו את
הסכמתם לפרסום זהותם ו/או תמונתם; (ב) תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או
גס; (ג) תוכן העלול להטעות צרכן; (ד) תוכן המפר זכויות קנייניות של אחרים; (ה) תוכן הנוגע
לאחר שהוא קטין והמזהה אותו, את פרטיו האישיים או את מענו ודרכי ההתקשרות עימו; (ו)
תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות
הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms(, ונדלים (vandals(, יישומים מזיקים (malicious
applications (וכיו"ב; (ז) תוכן שיש בו, או מעודד, גזענות או אפליה פסולה; (ח) תוכן האסור
על פי דין ו/או שהושג מביצוע פעולות שלא כדין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף לא יעלה לאתר
כל צילום ו/או חומר שהנו בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו
הטוב של אדם, מכיל חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל
ו/או עלול לפגוע ו/או להטריד משתתפים ו/או גולשים אחרים ו/או להפר הוראת כל דין ו/או חומר פרסומי
ומסחרי כלשהו (להלן: "תכנים אסורים"). דורות שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק
שיגרם לה ו/או למי מטעמה בעקבות העלאת תכנים אסורים.
.6.3 כל תמונה (לרבות כל טקסט ו/או צילום) שנשלחה על ידו הינה מקורית ובבעלותו הבלעדית וכי הוא הבעלים
של מלוא הזכויות, מכל מין וסוג, בתגובה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני וכל זכות אחרת הקיימת
-3-
בהם, וכי התמונה/ות ששלח איננה מפרה ולא תפר כל זכות יוצרים, סימן מסחרי ו/או כל זכות קניין רוחני
אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במידה והתמונה כוללת יצירות של יוצרים מלבד המשתתף, המשתתף
מצהיר מפורשות כי קיבל את הסכמתם המלאה והמפורשת של בעלי הזכויות ביצירות לשימוש בתמונה,
בהתאם להוראות תקנון זה, וכי הצהרותיו והתחייבויותיו לעיל ולהלן יחייבו אותם לכל דבר ועניין.
.6.4 שליחת התמונה/ות מהווה מתן רישיון בלתי חוזר, עולמי ובלתי מוגבל בזמן, לדורות ולמי מטעמה להשתמש
בתמונה/ות (לרבות כל טקסט ו/או צילום) בכל אופן שיראו לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לקבל
הרשאה נוספת מן המשתתף, לרבות במסגרת שילובה בפרסומות, העברתה לצדדים שלישיים ומתן
רישיונות משנה בזכויותיה על פי רישיון זה. לדורות ניתנת הרשות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להציג
לציבור, לעבד, לערוך, לשנות, לשלב בתוך פרסומות ולהשתמש בתגובה בכל דרך נוספת, לרבות
בטלוויזיה, בעיתונות כתובה, במדיה דיגיטאלית ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות סלולארית,
ובכל אמצעי מדיה אחר. דורות ו/או מי מטעמה לא יחויבו בתשלום עמלה ו/או תמורה ו/או תמלוגים מכל מין
וסוג, בגין ובקשר עם השימוש והמעשים כאמור, אף אם יפיקו הכנסה ו/או כל תמורה ישירה או עקיפה, בגין
השימוש שעשו בתמונות (לרבות כל טקסט ו/או צילום).
.6.5 ידוע לו שדורות רשאית (אך לא חייבת) לבצע סינון לתמונות שישלחו ולפרסם אך ורק תמונות אשר לפי
שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ראויות ומתאימות לפרסום. אין ולא תהיה למשתתף כל טענה כלפי דורות
ו/או מי מטעמה לגבי החלטה שלה לפרסם או לא לפרסם את התמונה שהעלה לקישור, וכי הוא מבין ומסכים
כי לדורות הזכות המלאה להחליט על פרסום התמונה או על אי פרסומה ועל עיתוי פרסומה.
.6.6 ידוע לו כי לא יהיה זכאי לכל תמורה בכסף או בשווה כסף, בגין התמונה או בגין פרסומה או בגין כל שימוש
אחר שדורות תעשה בה, וכי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו תביעות ו/או דרישות כספיות ואחרות כלפי
דורות ו/או מי מטעמה בגין כל שימוש ופרסום של התמונה.
.7 פטור מאחריות
.7.1 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
.7.2 דורות וכל מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה, איחור ו/או שיבוש בפעילות, לרבות
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכות האינטרנט, באתר האינסטגרם ו/או באתרי אינטרנט שונים
בהם מופיעה הפעילות, אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח
עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתה של עורכת הפעילות ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא
יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש
כאמור, תהא עורכת הפעילות רשאית מכל סיבה שהיא, לבטל את הפעילות, לשנות את הפרס ו/או את מועד
הפעילות או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון
הפעילות ותחייב כל אדם ו/או משתתף בפעילות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר
כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו בפעילות, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן
תנקוט עורכת הפעילות עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל.
.7.3 דורות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא ישאו בכל אחריות שהיא לאבדן, הפסד, הוצאה ו/או נזק,
ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, פיצויים בגין
הפסד עסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי ופגיעה
במוניטין), שיגרמו למי מהמשתתפים והקשור, במישרין או בעקיפין, לפעילות ו/או למימוש הפרסים.
.7.4 המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת, כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל מעשה ו/או מחדל שלא כדין
הקשורים בדרך כלשהי לתמונה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה, וכי יפצה וישפה את דורות,
מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים,
עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן והוצאה מכל מין וסוג לרבות
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה שהוגשו נגדן והנובעות ממעשה ו/או מחדל
כאמור.
.7.5 המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולמי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי דורות בכל
הקשור והמתייחס לפעילות ו/או להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה, לרבות באשר לאובדן פרטי כל
משתתף בפעילות כתוצאה מכשל במערכת מחשוב, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי
המשתתף או חלק מהם, לרבות התגובה ששלח.
.7.6 הפעילות כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולכן ייתכנו מגבלות, הפסקות, טעויות,
שיבושים, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי
התקשורת. למשתתף לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה
שיגרמו לו עקב האמור.
.7.7 דורות אינה אחראיות לתגובות ו/או להתייחסויות שתתקבלנה ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בתמונות
ובמידע שהועלו על ידי המשתתף בקישור, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
-4-
בקשר עם האמור כנגד דורות ו/או מי מטעמה.
.7.8 דורות אינה עורכת ו/או מפקחת את התגובות ו/או כל תוכן אחר המועלה לאתר על ידי המשתתפים ו/או
הגולשים, והיא לא תישא באחריות לתגובות ו/או לכל תוכן אחר שיתפרסם באתר על-ידי משתתפים ו/או כל
צד שלישי אחר או לכל תוצאה אשר תנבע מהשימוש בתמונות. על אף האמור, דורות שומרת לעצמה את
הזכות לבדוק את התגובות, וכן לערוך, להסיר ו/או לסרב להעלות לאתר כל מידע, צילום או כל תוכן אחר,
אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי הוא פוגעני או מפר את תנאי הפעילות ורוחה ו/או הכולל תכנים אסורים,
וזאת מבלי שתוטל עליה אחריות כלשהי לתגובה ו/או בגין אי השתתפותו של המשתתף (כתוצאה מאי
העלאת או הסרת התגובה) בפעילות.
.7.9 מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל משתתף מצהיר ומתחייב בזה במפורש כי השתתפותו בפעילות הינה
לצורכי הנאה, וידוע לו כי עלולות ליפול טעויות בפעילות וכי בכל מקרה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות
בפעילות לא תקים לכל גולש ו/או משתתף ו/או מי מטעמם כל עילה, טענה ו/או תביעה הקשורה במישרין או
בעקיפין עם הפעילות, ניהולה ו/או כל הכרוך בה.
.8 קניין רוחני
כל זכויות הקניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיו"ב בכל הנוגע לשם "דורות", למוצרי
דורות, לסימני המסחר של דורות וכיו"ב, עיצוב, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים,
טקסטים, איורים, תמונות וצליל הנם בבעלות דורות בלבד, או במקרה בו הוצגו באתר על ידי צדדים
שלישיים – קניינם של צדדים שלישיים אלה בלבד, ולמשתתף לא תהיה בהם זכות כלשהי. אין להעתיק,
להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע כמפורט לעיל ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות,
לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע כמפורט לעיל ו/או בכל חלק הימנו,
אלא בהיתר מראש ובכתב מאת דורות.
.9 פרטיות
.9.1 תמונות ומידע שיפרסם המשתתף בקישור יהיו חשופים לכל ודורות ממליצה למשתתף לנקוט זהירות
בפרסום פרטים אישיים באתר. דורות לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים
שיפורסמו על ידי המשתתף.
.9.2 דורות רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתתף במהלך השימוש באתר ובמידע שייאסף על ידה
לעניין דפוסי השימוש של המשתתף באתר, באמצעות מעקב אחר פעילות המשתתף. דורות תעשה שימוש
בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת הצטרפותו לפעילות בהתאם להוראות החוק, לרבות הוראות
חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- והמשתתף נותן את הסכמתו לשימוש זה, ובכלל זה לצורך יצירת
הקשר עם המשתתף (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע לצדדים שלישיים.
.10 תנאים נוספים
.10.1 דורות רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את
הפעילות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה (לרבות תקופתה הפעילות ו/או הפרסים), בהודעה
אשר תתפרסם באתר. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל
טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.
.10.2 דורות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשאיר את האתר ו/או את כל התמונות של המשתתפים
בפעילות פעילים ונגישים לציבור הגולשים גם לאחר תום הפעילות, או לסגור, בכל עת לאחר תום הפעילות,
את האתר ו/או להסיר את התגובות כאמור, והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לכך.
.11 שונות
.11.1 כל משתתף רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על חזרתו בו מהסכמתו לקבלת דבר פרסומת מהחברה ועל
סירובה לקבלתם וזאת בהודעה בכתב בדואר רשום לחברה בכתובת: קיבוץ דורות, ד.נ. חוף אשקלון,
,79175 משרדי חברת מוצרי שום ותיבול דורות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ או באותה דרך שבה שוגר
אליו דבר הפרסומת.
.11.2 הזוכה בפרס מסכים ומאשר לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי
הזיהוי שלו בפרס בפעילות וכן מסכים להצטלם לסרט ולתמונות אשר מטרתם סיקור הפעילות. עצם
הפרסום על ידי המשתתף תיחשב גם כהסכמתו לפרסום פרטיו כאמור ואולם הדבר לא יהווה תנאי לזכייה
והזוכה רשאי לחזור בו מהסכמתו. כל משתתף אף אם לא זכה בפעילות מסכים ומאשר לדורות לעשות
שימוש למטרות שיווקיות ובעלות אופי מכירתי ואחרות בפרטי המידע שהעביר, לכל מטרה כשרה שהיא
וללא מגבלת זמן וללא כל תמורה.
.11.3 בעצם משלוח התמונות לקישור יחשב המשתתף כמי שקרא את התקנון וקיבל את האמור בו ואת כל תנאיו.
העתק מהתקנון מופיע באתר של דורות.
-5-
.11.4 דורות רשאית מכל סיבה שהיא, להפסיק ו/או לבטל את הפעילות, לערוך בה כל שינוי לרבות שינוי בפרסים
ו/או שינוי בתקופת המבצע ו/או בפרסי המבצע ו/או בתקנון זה בכל שלב משלבי הפעילות בהודעה מראש
באתר האינטרנט. למשתתפים לא תהא כל טענה בקשר להפסקת הפעילות ו/או לשינוי הפעילות כאמור.
.11.5 ההשתתפות בפעילות על כל שלביה היא באחריותה הבלעדית של המשתתפים. דורות לא תישא באחריות
לכל נזק ו/או גוף ו/או רכוש, ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם ו/או ייגרם למשתתפים ו/או לזוכה עקב ו/או בקשר
עם השתתפותם בפעילות ו/או עם זכייתם בפעילות ו/או בקשר עם הפרס.
.11.6 סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפעילות ו/או לפירוש הוראות תקנון זה תהא נתונה
לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.

דורות מאחלת למשתתפות ולמשתתפים בהצלחה

newsletter

עוד לא מתבלים איתנו?
הצטרפו עכשיו לניוזלטר שלנו וקבלו: מתכונים טעימים (וקלים!) רעיונות מעולים (שמקלילים) ומלא זמן פנוי לדברים שבאמת חשובים